Ekonomisk och vetenskaplig redovisning av anslag

Erhållet projekt- och apparaturanslag vid ansökningstillfället 1 juni får automatiskt anslagsperiod 1/11 (ansökningsåret) – 31/10 (följande år).

Den vetenskapliga redovisningen ska vara på svenska.

Dispositionstiden, i dessa anslagskategorier, sträcker sig sex månader efter anslagsperiodens slut och ekonomisk och vetenskaplig redovisning ska skickas till Parkinsonfonden senast 3 månader efter det att dispositionstiden gått ut. För erhållet reseanslag ska ekonomisk redovisning skickas in senast tre månader efter genomförd resa. Se under Söka anslag för översikt av de olika inlämningsdatumen. I samband med redovisning av reseanslag bör även reseberättelse i Word-dokument bifogas, samtidigt som den ekonomiska redovisningen skickas in.

För sökande som redan stöds eller har stötts av Parkinsonfonden behandlas ej nya anslagsansökningar om ekonomisk och vetenskaplig redovisning inte skickats in i tid.

Om anslag söks till ett av fonden redan finansierat pågående projekt skall en kort (en halv A4-sida) lägesrapport bifogas den nya ansökan.

Ekonomisk och vetenskaplig redovisning ska göras på Parkinsonfondens blanketter, helst på svenska, som går att ladda ner från Parkinsonfondens hemsida. Blanketterna kan också rekvireras från Eva Nordin (administration@parkinsonfonden.se ).

Samtliga redovisningarna ska skickas som signerade PDF filer tilladministration@parkinsonfonden.se . Skicka även papperskopior i original till en adress som meddelas när vi har erhållit PDF filerna. Den populärvetenskapliga
redovisningen skickas som Word-dokument, via e-mail, till projektadministratören. All reports should be sent as signed PDF-file to administration@parkinsonfonden.se and the popular scientific text as a Word document, by e-mail, to the projectadministrator (administration@parkinsonfonden.se ).

Beviljade reseanslag som inte utnyttjas ska betalas tillbaka till Parkinsonfonden.

Approved, but not used. travel grants should be paid back to Parkinsonfonden.

Ladda ner blankett för ekonomisk redovisning här!

Ladda ner blankett för vetenskaplig redovisning här!