Hit går pengarna

Parkinsonfonden strävar efter att använda så mycket som möjligt av de insamlade medlen till att stödja forskningen inom parkinsonområdet. Gåvor i form av kontanter sätts in på fondens bankkonto. Några placeringar i aktier eller fonder förekommer inte. När fonden får gåvor i form av värdepapper, avyttras som regel dessa inom en nära framtid för att finansiera angelägen forskning. Någon värdepappershandel äger inte rum.

Genom ditt stöd till Parkinsonfonden bidrar du till att starta, intensifiera och fullfölja angelägen forskning om Parkinsons sjukdom. En sjukdom som orsakar stort lidande hos dem som drabbats av sjukdomen och deras familjer.
Parkinsonfonden arbetar också för att öka kunskapen om Parkinson och parkinsonforskning hos allmänheten och beslutsfattare genom information och seminarier.

Insamlade medel 2013:

Så fördelades gåvorna 2013:

– Forskningsstöd 94%
– Insamlingskostnader 3%
– Administration 3%

Under 2016 användes 67 % av de insamlade medlen till forskningsstöd, medan kostnaderna för insamling och administration var drygt 6 %. Balansomslutningen den 31 december 2016 motsvarade cirka 51 % av de under året insamlade medlen.  Anledningen till detta utfall var, att Parkinsonfonden fick flera stora gåvor under årets sista månader, efter det att styrelsen hade fattat beslut om årets forskningsanslag. Parkinsonfonden strävar efter att öka andelen som går till forskning väsentligt under 2017.

Parkinsonfonden har ett 90-konto. Hela vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, som är en garanti för att de insamlade medlen används på rätt sätt. I enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av insamlade medel användas till ändamålet.