Nyheter

2017-03-24

Åke Ljungdahls pris 2017 till neurokirurg vid Karolinska sjukhuset

Anders Fytagoridis är född i Göteborg, men utbildade sig till läkare i Umeå. Det var också där han den 24 februari 2012 lade fram sin avhandling Deep brain stimulation of the posterior subthalamic area in the treatment of movement disorders. I den analyserade han ett nytt målområde för DBS, Zona incerta, vid behandling av Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar. Han visade att målet är säkert och förenat med få komplikationer av allvarligare slag och att det är ett effektivt mål för behandling av olika former av tremor.

Efter erhållen specialistexamen i neurokirurgi vid Karolinska sjukhuset tillbringade Anders Fytagoridis ett år med Professor Terry Coyne i Brisbane, Australien, för att fördjupa sig ytterligare inom DBS. Han är numera en del av den funktionella enheten vid Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska sjukhuset och hans kliniska arbete är fokuserat på behandling av Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar.

Hans postdoktorala forskning är fokuserad på DBS inom samma område och han har ett omfattande samarbete både nationellt och internationellt. Centralt i hans arbete är försöken att relatera effekter av behandlingen till det faktiska läget av de elektrodkontakter som stimuleras. Mer tillförlitliga modeller för analys av effekter och biverkningar kan avgränsa det optimala målområdet och förbättra resultaten av behandlingen.

Anders Fytagoridis är känd av Parkinsonfonden sedan tidigare. År 2013 fick han Elsa och Inge Anderssons pris på 100 000 kronor för bästa avhandling inom parkinsonområdet och vid ett par tillfällen har han fått resestipendier. Det är med stor tillfredsställelse som fonden nu kan utse Anders Fytagoridis till mottagare av Åke Ljungdahls pris för värdefulla bidrag till den kliniska forskningen om behandling vid Parkinsons sjukdom. Även detta pris är på 100 000 kronor.

 

2017-03-23

Elsa och Inge Anderssons pris till forskning om parkinsondiagnostik

Den 23 mars fattade Parkinsonfondens styrelse beslut att utse Sara Hall till mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris för bästa avhandling inom parkinsonområdet. Priset är på 100 000 kronor. Sara Hall är specialist i neurologi och verksam som läkare på Minnesmottagningen i Malmö vid Skånes Universitetssjukhus och fortsätter med sin forskning på Lunds universitet som klinisk assistent. Hon påbörjade sina doktorandstudier 2008 med Oskar Hansson som huvudhandledare och Håkan Widner samt Henrik Zetterberg som biträdande handledare.

Sara Hall var med om att starta en stor studie som inkluderade såväl patienter med Parkinsons sjukdom som patienter med atypisk parkinsonism. Studien har lett till åtskilliga publikationer, där Sara är med på 15. Fem av dem ingår i hennes avhandling Biomarkers in Parkinson´s disease and related disorders. Diagnostic value of biochemical markers and their relation to disease progression som hon försvarade den 13 januari 2017. Flera av arbetena i av avhandlingen är publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och har rönt stor internationell uppmärksamhet. Det första arbetet i avhandlingen har redan citerats ungefär 150 gånger.

Resultaten visar att nivåerna av vissa biomarkörer skiljer sig mellan friska försökspersoner och patienter med Parkinsons sjukdom och att nivåer av biomarkörer kan bidra till information om prognos. Det har också klargjorts att nivåerna av NfL (en markör för nervcellsskada) i ryggmärgsvätska och, i en nyligen publicerad artikel, även i blod kan användas för att skilja parkinsonpatienter från patienter med atypisk parkinsonism.

”Jag känner mig mycket hedrad och glad över att få detta fina pris. Särskilt glädjande är det förstås att betydelsen av förbättrad diagnostik inom parkinsonområdet lyfts fram. Priset påverkar också min möjlighet att kunna fortsätta arbetet med utveckling av diagnostik. Jag måste också säga att detta arbete inte hade kunnat genomföras utan de fantastiska patienter och friska kontroller som deltar i vår studie. Parkinsonfonden har genom sitt pris stimulerat vårt arbete och jag vill verkligen tacka”, säger Sara Hall.

2017-05-24

Ny folder från Parkinsonfonden

Parkinsonfonden har tagit fram en ny folder, där fonden och dess verksamhet kortfattat presenteras. Avsikten är att sprida den till neurologimottagningar och andra ställen som ofta besöks av parkinsonpatienter.

Foldern är gratis och kan rekvireras från fondens ordförande lennartpettersson1@yahoo.se