Parkinsonfonden genomför ett pilotprojekt med crowdfunding

Allmänt om crowdfunding

Crowdfunding (gräsrotsfinansiering) via Internet har på senare tid blivit ett allt vanligare sätt att samla in pengar till begränsade projekt. Metoden används vid finansiering av bland annat teknikprojekt, kulturprojekt och sociala projekt, men också för forskningsprojekt och sker via webbaserade plattformar. Oftast sätter man upp ett insamlingsmål som skall nås under en viss tid, men även andra modeller  förekommer.

Projekten presenteras ofta för potentiella givare genom en informationsfilm, men om så önskas kan man använda text i stället. Om presentationsfilmen är intresseväckande och slagkraftig kan den attrahera många att vilja bidra helt enkelt för att man vill se projektet förverkligas. För att öka intresset förekommer ofta att givarna får en förmån av något slag som tack för gåvan.

Parkinsonfondens pilotprojekt

Tanken bakom försöket är inte att ersätta den nuvarande modellen med en vetenskaplig kommitté som granskar ansökningarna och föreslår anslag. I stället handlar det om att undersöka om en komplettering via crowdfunding kan vara en möjlighet för projekt som prioriterats av vetenskapskommittén, men som inte fullfinansierats, att få ett ökat ekonomiskt utrymme. För att lyckas med detta bör projektet presenteras så att det väcker intresse hos allmänheten. Dessutom är det viktigt att projektledaren är medveten om att crowdfunding kräver regelbunden kommunikation med givarna för att intresset för ytterligare gåvor inte skall ebba ut.

Avsikten är att genomföra försöket under 2016 och 2017. Varje år väljs ett fåtal lämpliga projekt ut bland anslagssökande som uttryckt intresse för att delta. Deltagandet är således frivilligt.

Projektpresentationerna läggs ut på Parkinsonfondens hemsida, varifrån de kan spridas vidare genom sociala medier. Till varje projekt kopplas ett kontaktforum, där projektledaren kan lägga ut lägesrapporter och där givare kan ställa frågor. Det kan således uppstå en dialog med givarna, något som kan leda till ett ökat intresse för projektet, för forskningen och för Parkinson-
fonden. Donationerna samlas på ett särskilt konto och betalas ut till projektledaren precis som ett vanligt forskningsanslag när insamlingstiden är slut eller finansieringsmålet (det sökta beloppet) är uppnått. Det bör betonas att det är projektledarnas eget ansvar att presentera projekten och att underhålla kontakterna med givarna, medan Parkinsonfonden ställer plattformen till förfogande och väljer ut projekt baserat på vetenskapliga meriter.

I ansökningarna om projektmedel 2016 och 2017 kommer de sökande uppmanas uppge om de önskar att projektet kommer ifråga för crowdfunding via Parkinsonfondens hemsida i den händelse projektet inte kan finansieras fullt ut av Parkinson-
fonden vid den ”normala” fördelningen av projektmedel. Noteringen kommer inte påverka vetenskapskommitténs bedömningar och förslag till beslut. Inför ansökningarna 2018 kommer försöket att utvärderas inför en eventuell fortsättning, kanske i större skala.