Bedömning av projektansökningar inom Parkinsonfonden

Riktlinjer antagna den 12 februari 2016.
Max 7 poäng per kriterium.

1. Projektet

Denna dimension berör projektets övergripande uppläggning, frågeställningar och hypoteser samt projektets eventuella påverkan på den vetenskapliga kunskapen. Är projektet originellt, nydanande, ifrågasätter det förhärskande åsikter eller praxis? Omfattar projektet en innovativ hypotes eller söker det lösa viktiga hinder för fortsatta framsteg inom forskningsområdet? Innefattar projektet nya idéer, behandlingar eller tolkningar? Om målen för projektet uppnås, berikar det väsentligt vår kunskap om Parkinsons sjukdom, dess orsaker, diagnostik eller behandling?

2. Genomförbarhet

Dimensionen innefattar projektets material, metodik, resurser, ekonomi och tidsplan. Är det föreslagna tillvägagångssättet optimalt avseende möjlighet att genomföra projektet ifråga om allmänt upplägg, val av metoder, apparatur, arbetsinsats eller tid? Är de totala resurserna realistiska i förhållande till det beskrivna projektets omfattning? Finns metodologiskt kunnande att genomföra projektet på det sätt som beskrivs? Är material, patienter och metoder väl avpassade för den aktuella hypotesen eller frågeställningen? Är mängden mätningar, prover, djur, patienter eller försökspersoner optimal för att besvara frågeställningen? Att material och metodik är väl anpassade till frågeställningen bör ses som viktigare än att metodiken i sig är ny eller att materialet är unikt. Om inte ett unikt material behövs eller om väl etablerade metoder är tillfyllest är det inte en nackdel. Det viktiga är att frågeställningn metodologiskt tas väl om hand så att projektet ger svar att lita på med förbrukning av minsta resurser. Vilka är styrekorna och svagheterna med den valda vägen? Finns alternativa vägar att nå målet om den valda vägen inte leder till framgång? Är delprojekt var för sig motiverade och väl integrerade med projektet övergripnde målsättning? Finns en kritisk massa av forskare i miljön?

3. Projektledning

Dimensionen innefattar den sökandes och medarbetares kompetens och meriter samt forskningsmiljö och samarbeten. Projektledarens egenskaper väger mycket tungt vid bedömningen. Har sökanden den självständighet, kompetens, erfarenhet och det kontaktnät som rimligen behövs för att genomföra projektet på det sätt och under den tid som anges i ansökan? Har sökanden en tydlig forskningslinje vad gäller tidigare publikationer? Självständighet är tydligast vid uppvisande av publikationer som seniorförfattare, vid handledning (huvudhandledare) av doktorander fram till disputation och handledning av post docs. För forskare tidigt i karriären är tecken på självständighet även exempelvis publikatione som försteförfattare, gärna utan deltagande av egen handledare sam egna doktorander och/eller post docs. Egna anslag som huvudsökande, erhållna efter peer-review, kan också vra tecken på självständighet.

I ansökan från forskare som ingår i större grupperingar, bör det tydligt framgå hur det aktuella projektet skiljer ut sig från övriga projekt inom konstelltionen. Det är vanligt att yngre forskare frigör sig och utvecklar en egen forskningslinje genom avknoppning från större projekt. För bedömning av självständighet är det här väsentligt att såväl junior som senior forskare i sina ansökningar tydligt beskriver gränserna mellan projekten. Är roller och ansvar för alla medarbetare tydligt beskrivna?

4. Tidigare resultat

Den omfattning i vilken sökandes forskning hittills bidragit till att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom eller om den i något avseende resulterat i bättre behandlingsmetoder eller andra tillämpningar till nytta för patienter och/eller deras anhöriga. Om projektet tidigare fått stöd från Parkinsonfonden, skall en bedömning av föreliggande läges- och/eller slutrapport äga rum. Vid bedömning av vetenskapliga publikationer bör kvalitet premieras framför kvantitet och större vikt fästas vid publikationer i internationella tidskrifter. I första hand bedöms publikationer som är relevanta för det sökta projektet. Andra mått på resultat och betydels kan som exempel vara ändrade nationella eller internationella riktlinjer för medicinsk diagnostik eller behandling.