Stadgar

Antagna av styrelsen den 11 oktober 2004 och godkända av Länsstyrelsen den 29 mars 2005.

§ 1. På initiativ av Svenska Parkinsonförbundet bildades 1987 en stiftelse med namnet Parkinsonförbundets Forskningsfond.

§ 2. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

§ 3. Stiftelsen företräds av en styrelse med säte i Göteborg.

§ 4. Styrelsen skall utgöras av fem till sju (7-9) ledamöter. Minst två (2) av dessa skall ha dokumenterad erfarenhet från forskning vid universitets institution rörande Parkinsons sjukdom – varav minst en (1) från neurologisk institution. Parkinsonförbundets ordförande skall vara ledamot av styrelsen.

§ 5. Ledamot av stiftelsens styrelse utses av densamma. Förslag emotses från Parkinsonförbundets styrelse.
Stiftelsens styrelse utser ordförande inom sig.

§ 6. Sekreteraren i stiftelsen, och/eller annan, som av stiftelsens styrelse nomineras, skall vid behov deltaga i sammanträden inom Svenska Parkinsonförbundets arbetsutskott, då ärenden, som berör för stiftelsen och för förbundet gemensamma aktiviteter, avhandlas. Stiftelsens kassör skall – även om han/hon ej är ledamot av stiftelsens styrelse – kallas till dess sammanträden och har därvid yttranderätt men ej rösträtt.

§ 7. Stiftelsens styrelse sammanträder på kallelse från ordförande och är beslutsmässig vid närvaro av mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 8. Stiftelsens firma tecknas, förutom av dess styrelse, av den eller dem, som styrelsen utser.

§ 9. Stiftelsens styrelse anger de ytterligare bestämmelser som bedöms nödvändiga för dessverksamhet.

§ 10. Vid sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller dem , som vid varje tillfälle utses.

§ 11. Verksamhetsår skall vara kalenderår. Årsredogörelse och revisionsberättelse skall redovisas vid stiftelsens årsmöte (eller motsvarande). För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse auktoriserad revisor.

§12. Denna stiftelse skall vara undantagen från insyn enligt lagen om tillsyn över stiftelserav den 24 maj 1929

§ 13. Ändring av dessa stadgar, utom vad avser ändamålsbestämning enligt punkt 2 ovan, får ske genom enhälligt styrelsebeslut.

§14. Upplösning av stiftelsen skall beslutas av Forskningsfondens årsmöte (eller motsvarande). Tillgångarna skall därvid nyttiggöras verksamhet som överensstämmer med stiftelsens målsättning. Stiftelsen får inte upplösas innan tillstånd har lämnats av Kammarkollegiet.