Stadgar

Antagna av styrelsen den 18 januari 2022 och godkända av Länsstyrelsen den 7 mars 2022.

§ 1. På initiativ av Svenska Parkinsonförbundet bildades 1987 en stiftelse med namnet Parkinsonförbundets Forskningsfond.

§ 2. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

§ 3. Stiftelsen företräds av en styrelse med säte i Stockholm.

§ 4. Styrelsen skall utgöras av sju till nio (7-9) ledamöter. Minst två (2) av dessa skall ha dokumenterad erfarenhet från forskning vid universitets institution rörande Parkinsons sjukdom – varav minst en (1) från neurologisk institution. Parkinsonförbundets ordförande skall vara ledamot av styrelsen.

§ 5. Ledamot av stiftelsens styrelse utses av densamma. Förslag emotses från Parkinsonförbundets styrelse.
Stiftelsens styrelse utser ordförande och vice ordförande inom sig.

§ 6. Stiftelsens kassör skall – även om han/hon ej är ledamot av stiftelsens styrelse – kallas till dess sammanträden och har därvid yttranderätt men ej rösträtt. Samma regel gäller stiftelsens projektadministratör d.v.s. den som ansvarar för den administrativa hanteringen av forskningsansökningar och projektrapporter.

§ 7. Stiftelsens styrelse sammanträder på kallelse från ordförande eller, om ordförandeposten är vakant, på kallelse från vice ordföranden.  Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 8. Stiftelsens firma tecknas, förutom av dess styrelse, av den eller dem, som styrelsen utser.

§ 9. Stiftelsens styrelse anger de ytterligare bestämmelser som bedöms nödvändiga för dess verksamhet.

§ 10. Vid sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller dem , som vid varje tillfälle utses.

§ 11. Verksamhetsår skall vara kalenderår. Årsredogörelse och revisionsberättelse skall redovisas på stiftelsens hemsida.. För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse auktoriserad revisor.

§12. Denna stiftelse skall vara undantagen från insyn enligt lagen om tillsyn över stiftelserav den 24 maj 1929

§ 13. Ändring av dessa stadgar, utom vad avser ändamålsbestämning enligt punkt 2 ovan, får ske genom enhälligt styrelsebeslut.