Hit går pengarna

Parkinsonfonden strävar efter att använda så mycket som möjligt av de insamlade medlen till att stödja forskningen inom parkinsonområdet. Gåvor i form av kontanter sätts in på fondens bankkonto. Några placeringar i aktier eller fonder förekommer inte. När fonden får gåvor i form av värdepapper, avyttras som regel dessa inom en nära framtid för att finansiera angelägen forskning. Någon värdepappershandel äger inte rum.

Genom ditt stöd till Parkinsonfonden bidrar du till att starta, intensifiera och fullfölja angelägen forskning om Parkinsons sjukdom. En sjukdom som orsakar stort lidande hos dem som drabbats av sjukdomen och deras familjer.
Parkinsonfonden arbetar också för att öka kunskapen om Parkinson och parkinsonforskning hos allmänheten och beslutsfattare genom information och seminarier.

Under 2020 uppgick stödet till ändamålet, d.v.s. parkinsonrelaterad forskning till 88 % av de totala intäkterna, medan de sammanlagda kostnaderna för insamling och administration var ungefär 16 %.

Parkinsonfonden har ett 90-konto. Hela vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, som är en garanti för att de insamlade medlen används på rätt sätt. I enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av insamlade medel användas till ändamålet.