Om parkinsonfonden

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är instiftad av ParkinsonFörbundet och kallas Parkinsonfonden. Den har, enligt dess stadgar, som sitt huvudsakliga ändamål ”att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning”, d.v.s. forskning som bedrivs i Sverige.

Forskningsfondens ekonomi är baserad på insamlings- och donationsmedel. Fonden är innehavare av ett insamlingskonto, ett s.k. 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Medel som har inkommit till Parkinsonfondens 90-konto, plusgiro 90 07 94-9 eller bankgiro 900-7949 kan förutom till forskningsändamål i viss utsträckning även användas till utbildnings- och informationsprojekt som befrämjar forskning rörande Parkinsons sjukdom.

Parkinsonfondens organisationsnummer är 855101-4874.

Verksamheten
Den löpande verksamheten för Parkinsonfonden består i kommunikation med forskare, gåvogivare och enskilda frågeställare, omvärldsbevakning, informationsspridning samt insamling av medel för utdelning av forskningsanslag.

Övergripande målsättning

Parkinsonfondens vision är att forskarna ska komma underfund med orsaken till Parkinsons sjukdom. Detta för att man effektivt ska kunna förebygga och behandla sjukdomen och därigenom minska lidandet hos många människor.
Parkinsonfonden delar årligen ut anslag till forskare för att starta eller intensifiera angelägen forskning. Dessutom arbetar Parkinsonfonden för att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom hos olika berörda genom information och seminarier.

Målgrupp

Parkinsonfonden bedriver ett aktivt insamlings- och informationsarbete för att stödja svensk klinisk parkinsonforskning och öka kunskapen om Parkinsons sjukdom och dess konsekvenser. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar. Parkinsonfondens målgrupp är både forskare och gåvogivare.

Verksamhetsmål och strategi

Parkinsonfonden arbetar för att finansiera angelägen parkinsonforskning för att lindra det stora lidandet som drabbar sjuka och deras familjer. Genom kampanjer, möten och telefonsamtal med presumtiva gåvogivare samt genom att finnas med på mässor och konferenser, aktiverar vi gåvogivandet.
Parkinsonfonden arbetar också för att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom hos olika berörda samt att synliggöra den viktiga och nödvändiga parkinsonforskningen, bl a genom att ge ut Nyhetsbrev, medverka i ParkinsonJournalen, debatter och debattartiklar m m.

Styrning, ledning, kontroll

Parkinsonfondens stadgar anger ändamålet för stiftelsen Parkinsonfonden:

” Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.”

Styrelsen arbetar utifrån en arbetsordning. Arvoden utgår ej, vare sig till ordinarie styrelseledamöter eller till styrelsens ordförande. Arbetsordningen innehåller bl a riktlinjer för hur jäv och ledamöters oberoende skall hanteras.

Riktlinjer för rapportering finns och styrelsen ansvarar för redovisning av måluppfyllelse och att den finansiella rapporteringen sker enligt god redovisningssed.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och att rapportering av den interna kontrollen sker.