Om parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom (Parkinson) är en progressiv och komplex neurologisk sjukdom som är en av de vanligaste neurologiska åkommorna och som påverkar flera signalsystem. Vid Parkinson förlorar den sjuke vissa specifika nervceller, något som leder till de typiska huvudsymtomen tremor (skakningar), stela muskler och långsamma rörelser. Symtombilden är emellertid individuell. Det är t.ex. inte alla som har skakningar och vissa har stelhet som det huvudsakliga symtomet. Med moderna läkemedel kan symtomen kontrolleras i viss utsträckning, men medicineringen kan också leda till okontrollerade rörelser.

Förutom dessa s.k. motoriska symptom, har man på senare år uppmärksammat en mängd icke motoriska symptom, förknippade med Parkinson. Exempel på dessa är: Depression, trötthet, sömnsvårigheter, smärta och en rad symtom från mag-tarmkanalen, däribland förstoppning. Dessa symptom är mindre utforskade och behöver belysas i ökad omfattning. Det finns tecken på att Parkinsons sjukdom tar sin början i bukhålan och först senare sprids till hjärnan. Det har föreslagits att Parkinson ytterst har med tarmens bakterieflora att göra. Behovet av forskning är stort.

Vid Parkinson sker en nedbrytning av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. En liknande nedbrytning sker naturligt med åldrandet, men vid Parkinson är processen mycket snabbare. Sjukdomen påverkar även andra signalsystem i hjärnan ex. serotonin och noradrenalin. Parkinson har fått sitt namn efter den engelske läkaren, James Parkinson (1755–1824), som identifierade de symtom som är typiska för sjukdomen i sin skrift “An essay on the shaking palsy”.

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakar Parkinson. Vi vet inte hur det kommer sig att vissa drabbas, medan flertalet klarar sig. Vissa gifter, t.ex. mögelgifter och syntetiska droger kan leda till Parkinson. Dessutom finns det vissa gener som tycks ha en samband med benägenheten att utveckla sjukdomen. Omfattande hjärnskada kan också leda till Parkinsonsymtom.

Det finns flera olika läkemedel för att behandla Parkinson.  I början erbjuder läkarna orala läkemedel. I takt med att sjukdomen fortskrider kan andra behandlingar bli nödvändiga, i form av pumpbehandlingar ( Apomorfin respektive Duodopa ) eller hjärnstimulering med inopererade elektroder, DBS.
ParkinsonFörbundet
ParkinsonAkademien  (Tillfälligt ur bruk)