Ekonomisk och vetenskaplig redovisning av anslag

Erhållet projekt- och apparaturanslag vid ansökningstillfället 1 juni får hela anslaget utbetalat vid anslagsperiodens början.

Dispositionstiden för projekt- och apparaturanslag sträcker sig sex månader efter anslagsperiodens slut och ekonomisk och vetenskaplig redovisning ska skickas till Parkinsonfonden senast 3 månader efter det att dispositionstiden gått ut. För erhållet reseanslag ska ekonomisk redovisning skickas in senast tre månader efter genomförd resa. Se under Söka anslag för översikt av de olika inlämningsdatumen. I samband med redovisning av reseanslag bör även reseberättelse i Word-dokument bifogas, samtidigt som den ekonomiska redovisningen skickas in.

För sökande som redan stöds eller har stötts av Parkinsonfonden utbetalas ej nya anslag förrän ekonomisk och vetenskaplig redovisning inkommit till fonden.

Om anslag söks till ett av fonden redan finansierat pågående projekt skall en kort (en halv A4-sida) lägesrapport, skriven på Parkinsonfondens blankett för vetenskaplig redovisning, bifogas den nya ansökan. När så skett, behöver ingen ytterligare vetenskaplig rapport inlämnas för det redan finansierade projektet.

Ekonomisk och vetenskaplig redovisning ska göras på Parkinsonfondens blanketter, som går att ladda ner från Parkinsonfondens hemsida. Blanketterna kan också rekvireras från MarieJönsson anslag@parkinsonfonden.se

Samtliga redovisningar ska skickas som signerade PDF filer till anslag@parkinsonfonden.se Skicka sedan även papperskopior i original till en adress som meddelas när vi har erhållit PDF filerna. Den populärvetenskapliga redovisningen skickas som Word-dokument, via e-mail, till projektadministratören.

All reports should be sent as signed PDF-file to anslag@parkinsonfonden.se and the popular scientific text as a Word document, by e-mail, to the project administrator (anslag@parkinsonfonden.se)

Beviljade reseanslag som inte utnyttjas ska betalas tillbaka till Parkinsonfonden.

Approved but not used travel grants should be paid back to Parkinsonfonden.

Ladda ner blankett för ekonomisk redovisning här!

Ladda ner blankett för vetenskaplig redovisning här!