Världsparkinsondagen

Sedan 1997 uppmärksammar man världen över den 11 april som den internationella Världsparkinsondagen. Den lanserades detta år av den Europeiska Parkinsonfederationen EPDA tillsammans med WHO. Valet av dag hör samman med hedrandet av den brittiske läkaren James Parkinsons födelsedag, född 1755, som år 1817 för första gången beskrev sjukdomen i sin bok ”An Essay on the Shaking Palsy”.

Några fakta:

Forskning
Idag finns det finns två huvudlinjer i forskningen kring Parkinsons sjukdom: dels att ta fram nya eller förbättrade behandlingar, vilket många ägnar sig åt, dels att utreda orsakerna till sjukdomen, vilket få grupper arbetar med.

Det är viktigt att inse att Parkinsons sjukdom inte endast drabbar hjärnans dopaminnervceller, utan också många andra nervbanor i hjärnan. Studier idag pekar på att det finns en rad olika genetiska (ärftliga) riskfaktorer och att dessa, i olika kombinationer och i samverkan med t ex miljöfaktorer av olika slag är vad som leder fram till sjukdomen. Man talar också mer och mer om att det rör sig om en rad delvis olika sjukdomar.

Att få kunskap om de verkliga orsakerna till Parkinson-sjukdomarna är en grundförutsättning för att kunna utveckla nya, effektiva  behandlingar. Målet är att på sikt kunna identifiera individer som löper risk att drabbas för att innan de har fått symptom kunna ge dem en sådan behandling och/eller sådana råd beträffande livsföring, att de slipper att bli sjuka.

En hypotes rörande uppkomsten av Parkinsons sjukdom är en individuellt ökad känslighet för yttre påverkan, t.ex. miljögifter, i kombination med en minskning av antalet nervceller som ett led i det normala åldrandet. Flera studier har t ex visat att tidigare hantering av bekämpningsmedel innebär en ungefär dubblerad risk.
Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond, Parkinsonfonden, stödjer aktivt den kliniska parkinsonforskningen i Sverige. Parkinsonfonden delar årligen ut miljontals kronor till svensk forskning med bäring på Parkinsons sjukdom.

Parkinsonfonden stödjer bland annat forskning kring:

Parkinsonfonden

·         Plusgiro  90 07 94-9

·         Bankgiro 900-7949

 

Världsparkinsondagen genomför många länder insamlingar för Parkinsonforskningen.