Styrelsen och vetenskapskommittén

Forskningsfonden består av en styrelse och en vetenskapskommitté:

Styrelsen utgörs av 7-9 ledamöter, varav minst 2 har dokumenterad erfarenhet från forskning i Parkinsons sjukdom vid en institutionen knuten till ett universitet. Minst två av ledamöterna skall ha Parkinsons sjukdom. Parkinsonfondens styrelse har varje år två telefonmöten. Vid behov kallas även vetenskapskommitténs medlemmar till dessa. Därtill har styrelsen varje år ett fysiskt möte tillsammans med Parkinsonfondens vetenskapskommitté och medarbetare. Vid dessa möten fattas beslut i alla viktigare ärenden som ändring av styrelsens eller vetenskapskommitténs sammansättning, beslut om forskningsanslag, beslut om mottagare av Parkinsonfondens priser samt andra beslut av större betydelse för fondens verksamhet eller ekonomi. Beslut om reseansökningar fattas av styrelsen genom beslut per capsulam efter det att vetenskapskommittén konsulterats.

Vetenskapskommittén består av minst 6 forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning i Parkinsons sjukdom vid en institution knuten till ett universitet samt forskningsfondsstyrelsens ordförande. Den aktuella sammansättningen av kommittén framgår av en särskild sida. Under året håller Vetenskapskommittén två telefonmöten och ett fysiskt möte, det senare tillsammans med Parkinsonfondens styrelse.

Styrelsearvode eller expertarvode till vetenskapskommitténs medlemmar utgår ej.

Styrelsen

Parkinsonfondens styrelse består under 2023 av:

Stefan Åsberg, ordförande, Fil.kand. Uppsala

Filip Bergquist, docent, Sahlgrenska akademien, Göteborg

Gunn Franzén Ljung, Fil. kand., Stockholm

Peter Hagell, professor vid Kristianstad Universitet, Kristianstad

Eleonor Högström, styrelseledamot Parkinsonförbundet, Stockholm

Eva-Lena Jansson, ordförande i Parkinsonförbundet, Örebro

Caroline Marktorp, överläkare, Kristianstad

Per Odin, professor, Lunds universitet, Lund

CV för Parkinsonfondens styrelse 2023

Vetenskapskommittén

Parkinsonfondens vetenskapskommitté består under 2023 av:

Per Odin, professor, Avd. för neurologi, Lunds universitet, kommitténs ordförande

Malin Andersson, universitetslektor, Inst. för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Erika Franzén, professor / fysioterapeut, Karolinska institutet

Martin Hallbeck, professor, Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Anders Johansson, överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Cecilia Lundberg, professor, CNS genterapi, Lunds universitet

Johan Lökk, professor, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Dag Nyholm, professor, Inst för neurologi, Uppsala universitet

Gesine Paul-Visse, professor vid Neurologi, Lund

Per Svenningsson, professor, Inst. för fysiologi och farmakologi.  Karolinska Institutet

Stefan Åsberg, Ordförande i Parkinsonfonden