Om personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som lag i alla EUs medlemsländer. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda fysiska personers rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av deras personuppgifter.

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond har som ändamål att stöda forskning som är relaterad till Parkinsons sjukdom och följer den nationella lagstiftningen vad gäller insamling och användning av personuppgifter. Personer, vars personuppgifter behandlas av fonden, skall alltid kunna känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att vederbörlig försiktighet iakttas.

Personuppgifter, däribland uppgifter om namn, adress och telefonnummer, som lämnas till Parkinsonfonden kan bearbeta såväl manuellt som med dator. Detta sker för att kunna  utföra de tjänster som efterfrågas och för att kunna informera om fondens verksamhet och syfte. Användning av personuppgifter sker så gott som uteslutande för fem ändamål: hantering av forskningsansökningar, förmedling och uppföljning av forskningsanslag och resestipendier, utskick av ett nyhetsbrev, utskick av minnesbrev och gåvogram samt utskick av tackbrev. Endast uppgifter som krävs för ändamålet insamlas och insynen är begränsad till dem som behöver tillgång till uppgifterna i fråga för att kunna utföra sitt arbete. När uppgifterna inte längre behövs gallras de ut och kastas.

Lagen ger dig rätt att få se de uppgifter som finns lagrade om dig. Parkinsonfonden respekterar detta. Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.