Söka anslag

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag (högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta belopp för konferensresor är 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom Europa (för forskningsvistelser är det maximala beloppet 30 000 kronor). Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus.

Projekt- och apparaturanslag kan sökas en gång per år, den 1 juni och beslut kommer i oktober.
Reseanslag 2 ggr/år: 1 juni med beslut 15 juli och 1 december, med beslut 15 januari året därpå.

För varje kategori av anslag gäller att endast en ansökan kan lämnas per sökande och ansökningstillfälle.

Projekt- och apparaturanslag kan endast sökas av disputerade forskare, reseanslag kan däremot sökas av såväl disputerade som icke disputerade forskare. Dessutom är det möjligt att söka utbildningsanslag i begränsad omfattning. Parkinsonfondens anslag ska ses som ett kompletterande bidrag och man ser därför helst att anslag söks även från annat håll.

Ansökningsblanketter laddas ner under respektive kategori nedan och skickas via e-post till Parkinsonfondens projektadministratör, Jenny Nelander:anslag@parkinsonfonden.se senast på nedan givna ansökningstillfällen. OBS! Ansökan skickas som Word-fil inte som PDF-fil! Ansökan skall i sin helhet rymmas inom blanketten. Skicka inga bilagor. Frågor kan ställas per e-post till Jenny Nelander (adress som ovan) eller per telefon till fondens ordförande, Stefan Åsberg, tel. 010-332 22 62.
OBS! Ansökningar som inkommer efter ”deadline” behandlas inte!

Projektanslag

Ändamål
Att tillhandahålla medel till forskningsprojekt. Medel kan sökas för kostnader som forskarstipendium, tillfälliga löner för forskare och teknisk personal, gästforskar-stipendium, resor som är direkt knutna till projektet, inköp av utrustning, materiel och apparatur (för dyrare eller speciell apparatur kan apparaturanslag sökas) samt övriga av projektet motiverade kostnader. OBS lokalkostnader ersätts inte.

När det gäller utbildning/information kan medel sökas till utbildningsprojekt som syftar till att befrämja forskning rörande Parkinsons sjukdom.

I publikationslistan skall de 5 för projektet mest relevanta publikationerna markeras.

Om anslag söks till ett av fonden redan finansierat pågående projekt skall en kort (en halv A4-sida) lägesrapport, skriven på Parkinsonfondens blankett för vetenskaplig redovisning, bifogas den nya ansökan. Blanketten kan rekvireras från Parkinsonfonden. Se mer om detta under Redovisning.

Motivera på ett enkelt sätt hur din forskning kan komma till nytta för en parkinsonpatient i framtiden. Försök att uppskatta när resultaten av forskningen du ansökt medel för, skulle kunna komma en drabbad parkinsonpatient till nytta. Ange i ansökan:

Min forskning beräknas ge Patientnytta om:  mindre än 5år    5år   10år   15år eller mer

 

Ansökningstillfälle Anslagsperiod Dispositionstid Redovisning senast
1/6 12 månader med start 1/11 6 mån efter anslagsperiod 3 mån efter dispositionstid

Ladda ner ansökningsblankett för projektanslag här!

Apparaturanslag

Ändamål
Att tillhandahålla medel för medeldyr apparatur eller apparatur som inte är av baskaraktär.

Ansökningstillfälle Anslagsperiod Dispositionstid Redovisning senast
1/6 12 månader med start 1/11 6 mån efter anslagsperiod 3 mån efter dispositionstid

Ladda ner ansökningsblankett för apparaturanslag här!

Reseanslag

Ändamål
Att tillhandahålla medel för konferenser, forskningsvistelser och liknande. Medel kan sökas för transportkostnader (flyg, tåg, taxi), hotellkostnader och avgifter (konferensavgifter, registreringsavgifter osv) men inte för traktamente. Medel ges till resor i ekonomi/turistklass samt hotell i turistklass. För att komma i fråga för ett reseanslag skall den sökande vara minst doktorand.

Konferens- och kongressresor
För att anslag ska erhållas för deltagande vid konferens och kongressresor krävs aktiv medverkan i form av eget föredrag eller deltagande i postersession. Accepterat abstract ska bifogas ansökan. Har abstract inte hunnit bli accepterat vid ansökningstillfället skall ett preliminärt abstract bifogas. Så snart abstractet blivit accepterat skall detta meddelas Parkinsonfonden (via anslag@parkinsonfonden.se). Ange namn, resmål, datum för resan och datum då abstractet godkänts. Reseanslag ges endast till resor som påbörjas tidigast 2 månader efter ansökningstidens utgång. (See also information in English). Sökande ombeds ange den aktuella konferensens eller kongressens exakta namn.

Forskningsvistelse.
Resebidrag för forskningsvistelse kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare. Forskningsvistelsen skall pågå minst en månad vid en utländsk institution. Projektplanen ska vara utförlig och det ska framgå varför forskningsvistelse utomlands är nödvändigt för projektet. Av ansökan skall det klart framgå att sökanden har haft kontakt med gästinstitutionen genom att en personlig inbjudan eller motsvarande bifogas ansökan. I inbjudan ska det framgå vad sökande ska göra under forskningsvistelsen och under vilken tidsperiod. I ansökan skall uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma resa.

Ansökningstillfälle Anslagsperiod Dispositionstid Redovisning senast
1/6 Datum för resa Datum för resa 3 mån efter resa
1/12 Datum för resa Datum för resa 3 mån efter resa

Ladda ner ansökningsblankett för reseanslag här!

Hur behandlas och bedöms ansökan?

När en ansökan skickats till Parkinsonfondens projektadministratör, registreras den och ett email skickas till avsändaren som ett kvitto på att ansökan blivit mottagen. Den administrativa behandlingen sker sedan med hjälp av projektadministratören.

Varje ansökan delas ut till de olika ledamöterna i vetenskapskommittén och varje ledamot granskar och poängsätter enligt en normskala där grundförutsättningen för att erhålla anslag är att det föreslagna projektet är tydligt och klart relevant för Parkinsons sjukdom. Bedömningen omfattar:

Beträffande detaljerna, se sidan ”Projektbedömning”.

Bedömningarna återsänds sedan till Parkinsonfondens projektadministratör som sammanställer alla poängvärden. Vetenskapskommittén sammanträder sedan ca 4 månader efter ansökningarnas inlämnande. Vid detta sammanträde föreligger sammanställningarna av de enskilda ledamöternas poängsättningar, vilka nu tjänar som utgångspunkt för diskussion av ansökningarna. Varje ansökan diskuteras individuellt och kommittén enas om vilka ansökningar som skall beviljas samt om anslagens storlek. Det slutgiltigt beslutet fattas av forskningsfondens styrelse.

Besked om erhållet anslag i kategorierna projekt- och apparaturanslag lämnas under oktober och  anslaget betalas ut senast under november.  Senast 3 mån efter dispositionstidens slut skall ekonomisk och vetenskaplig redovisning samt en populärvetenskaplig rapport, som skall kunna publiceras i patienttidningen Parkinsonjournalen. Besked om erhållet reseanslag lämnas senast 45 dagar efter sista ansökningsdag och medel betalas ut efter besked om att föredrag/poster eller liknande accepterats (kopia av intyget skickas till projektadministratören). Ekonomisk redovisning och rapport för publicering lämnas senast 3 mån efter dispositionstidens slut.